Zarząd Oddziału PZK w  Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu  24 stycznia 2009  o godz. 10:00 
 (I termin
) lub o godz. 10:30   (II termin)   zwołuje Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy naszego 
Oddziału PZK który odbędzie  się  w  klubie POW  w Bydgoszczy przy ul. Sułkowskiego 52 w sali nr 28 
z następującym porządkiem obrad :

 

1.      Zagajenie i powitanie                                                      - SP 2 IW

2.     Wybór przewodniczącego,  protokolantów Zjazdu

I Komisji wyborczej                                                          - SP 2 IW    

               3.  Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu wyborów 

                    i porządku Zjazdu.                                                          - Przewodniczący Zjazdu

  4.  Wręczenie Honorowych Odznak PZK                             -  SP2 JMR i SP 2 IW 

                    Wręczenie Honorowych Medali ZO PZK                         -  SP2 IW i SP2 ESH

               5.  Wybór Komisji wyborczej, mandatowej oraz

                    Uchwał i Wniosków                                                       -  Przewodniczący Zjazdu.

               6.  Sprawozdanie Prezesa ZO PZK                                      - SP 2 IW                                            

               7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i postawienie

         wniosku o udzielenie absolutorium                                  - Kom. Rewizyjna

   8        Przedstawienie przez KOMISJĘ WYBORCZĄ

     propozycji kandydatur na funkcję  Prezesa ZO i do

     komisji Rewizyjnej                                                        - Kom. Wyborcza

         9.  Wystąpienia programowe kandydatów na Prezesa ZO

             z zaproponowaniem składu zarządu.    

        10.  Wybór komisji skrutacyjnej                                           - Przewodniczący Zjazdu

                11.   Wybory Prezesa ZO i Zarządu

                     oraz Komisji Rewizyjnej                                                 - Kom. skrutacyjna 

                     PRZERWA                                                                  - Przewodniczący Zjazdu

              12.   Dyskusja nad sprawozdaniami                                       -  Przewodniczący Zjazdu 

               13.  Ogłoszenie wyników wyborów                                         - Kom skrutacyjna

                     i ukonstytuowania się Zarządu.      

              14.  Sprawozdanie komisji Uchwał i wniosków

                     oraz podjęcie Uchwały                                                    -  Zjazd       

                15.  Wystąpienie Prezesa                                                      -  nowy Prezes

        16.  Zakończenie                                                                      -        

 

Informujemy jednocześnie, że prawo wyborcze posiadać będą osoby, które  opłacą składki przynajmniej za I  półrocze 2009. 
Dzień Zjazdu jest ostatnim terminem do opłacenia składek.                  

     Prosimy o punktualne przybycie.

Z okazji Świąt  oraz Nowego Roku składamy serdeczne Życzenia  Zdrowia Pomyślności i Wszystkiego Najlepszego.

 

                                                 ZARZĄD  ODDZIAŁU

                                                                                                                                 Dalej ............